Ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Phối hợp với đối tác Nhật Bản (có thể kết hợp với đối tác thứ ba) trong việc:

- Giới thiệu những kỹ thuật và công nghệ hiện đại của Nhật Bản;

- Hợp tác và xúc tiến việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ của Nhật Bản;

- Hợp tác và hỗ trợ để các đối tác của Việt Nam tiếp cận với công nghệ của Nhật Bản.

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.