Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học

- Kết hợp Việt Nam - Nhật Bản - Đối tác thứ ba, tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu nhằm tăng cường công bố quốc tế cho Trường ĐH GTVT về:
+ Các vấn đề phát sinh tại Việt Nam và thế giới;
+ Khoa học công nghệ mới liên quan đến đời sống, công nghiệp và GTVT;
+ Nghiên cứu về các vấn đề mới trong khoa học công nghệ và GTVT và các nghiên cứu theo định hướng ưu tiên của Trường ĐH GTVT.
- Phối hợp với các đối tác Nhật Bản và các nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm.
- Xúc tiến quan hệ quốc tế với các tổ chức khoa học, công nghiệp, xã hội của Nhật Bản và các nước có đầu tư nhiều trong GTVT nhằm tìm kiếm các nguồn lực hợp tác đầu tư về khoa học, công nghệ, dự án,..

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.